Sobota, 06 Lutego 2016,
Przekaż 1% podatku dla ONSI                 Szukaj: ONSI | ONSI.tv | Deaf.pl | Google
Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się
Projekt "Kroki ku pracy. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"

Publikowane: 08-12-2006 09:07:52

  A A

Coraz częściej zwraca się uwagę opinii publicznej na problematykę bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Statystyki są wciąż alarmujące, dlatego warto podejmować działania, które pomogą je obniżyć i przełamać wciąż istniejące w społeczeństwie bariery. Pośród podejmowanych inicjatyw, wyróżnia się projekt „Kroki ku pracy – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez Unię Europejską.

Możliwość podjęcia działań na rynku pracy zwiększyła się znacząco z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Finansowe wsparcie działań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich obejmuje także projekty służące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach jednego z działań programowych – SPO RZL Działanie 1.4 a – realizowany jest projekt „Kroki ku pracy – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Jak powszechnie wiadomo, statystyki dotyczące bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych dalekie są od unijnych standardów, szacuje się że w roku 2002 aktywność zawodowa wśród nich wynosiła 18% (w porównaniu z 61,4% wśród sprawnych). Problemem w Polsce jest zwłaszcza uprzedzenie pracodawców do niepełnosprawnych pracowników, a także zdecydowanie za niska świadomość społeczna na temat potencjału i możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pomimo motywacji finansowej, jaką za sobą powinny nieść ulgi przyznawane przez PFRON, przedsiębiorcy niejednokrotnie wybierają dodatkowe obciążenie opłatami, by zrezygnować z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Projekt „Kroki ku pracy” ma na celu zwrócenie uwagi społecznej na istotny aspekt życia osób niepełnosprawnych, jakim jest aktywność zawodowa. Ma on zarówno wpłynąć na postawę pracodawców, jak i pomóc niepełnosprawnym pracownikom w przełamaniu ich zawodowej bierności. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zorganizowanie i przeprowadzenie w maju 2006 roku cyklu konferencji i debat publicznych na temat aktywizacji zawodowych osób niepełnosprawnych. Każde ze spotkań zostało otwarte wprowadzeniem w temat projektu oraz uświadomieniem potrzeby jego przeprowadzenia. Później poruszano tematy prawnych, psychologicznych i społecznych aspektów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zaakcentowano w programie ukazanie dobrych praktyk w zatrudnianiu, jakie są obecnie koordynowane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przedsiębiorstwa. Poświęcenie im miejsca w programie konferencji miało ukazać, że idea wprowadzenia osób niepełnosprawnych w życie zawodowe jest nie tylko teorią, ale doskonale sprawdza się na rynku pracy.

Konferencje pomogły gościom nie tylko spojrzeć z różnej perspektywy na temat projektu, ale umożliwiły im spotkanie i nawiązanie dyskusji. Odbywały się w miastach, w których znajdują się regionalne biura Partnera projektu, Stowarzyszenia OZON: Warszawa, Poznań, Radom i Częstochowa.

Projekt, zainicjowany nagłośnieniem problematyki, obecnie polega na realizowaniu rekrutacji osób niepełnosprawnych do zaplanowanych działań. Podjęta została szeroka akcja promocyjna w placówkach zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, umieszczono informacje w miejscach ogólnie dostępnych (urzędy miasta i gminy, urzędy pracy) oraz portalach internetowych. Dzięki podjętym działaniom, rekrutacja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłaszają się nawet osoby z województw z założenia nieobjętych projektem. Cieszy nie tylko wysoka liczba zgłoszeń, świadcząca o dużej potrzebie pomocy osobom niepełnosprawnym. Na uwagę zasługują także innowacyjne metody, z jakich korzystają uczestnicy. W opracowanych dla nich programach pomocy, przeważa doradztwo indywidualne, personalizowane dla potrzeb i osobowości danego uczestnika. Wsparcie psychologiczne prowadzone przez zatrudnionych w regionalnych Biurach Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych psychologów mają na celu przełamanie barier, wynikających z długiego bezrobocia, czy częstego wśród osób niepełnosprawnych braku wiary we własne możliwości. Zajęcia z psychologiem mają pomóc w wyzbyciu się wyuczonej przez lata dyskryminacji bezradności oraz dopomóc w nawiązywaniu partnerskich relacji z otoczeniem czy z potencjalnym pracodawcą. Uzyskane na dzień dzisiejszy rezultaty pozwalają śmiało wyciągnąć optymistyczne wnioski – pomoc i zawodowe doradztwo dodają niepełnosprawnym wiary we własne siły i znacznie poprawiają ich szanse na rynku pracy. Świadczą o tym przykłady osób, które już znalazły pracę.

Sukcesem projektu będzie umożliwienie niepełnosprawnym pracownikom samodzielnego funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Temu służy ocena indywidualnych aspiracji i predyspozycji zawodowych. Wykwalifikowani doradcy zatrudnieni w regionalnych biurach zapewniają osobom niepełnosprawnym indywidualne podejście i pomagają im zaplanować ścieżkę kariery. W ramach projektu funkcjonują także grupowe warsztaty – ułatwiające kontakt i integrację z innymi uczestnikami. Wyjście z kręgu własnych czterech ścian, kontakt z pomocnymi ludźmi oraz wiara we własne możliwości powodują, że osoby niepełnosprawne nareszcie są postrzegane jako pełnoprawni kandydaci do pracy – mówi Magdalena Piskórz – Lew, zastępca kierownika projektu.

Projekt, poza dotarciem z pomocą do osób jej potrzebujących, ma na celu także kształtowanie pozytywnego społecznego klimatu wobec zatrudniania nie w pełni sprawnych pracowników. Szczególnie istotne jest oddziaływanie na pracodawców i instytucje rynku pracy. Służyły temu prezentacje projektu: 1 czerwca szersze audytorium miało okazję zapoznać się z programem „Kroków ku pracy” podczas Bielańskich Targów Pracy. Założenia przedsięwzięcia były również promowane w ramach XXIII Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 30 czerwca bieżącego roku przez Urząd Pracy w Poznaniu, partnera projektu, a także na IV Forum Organizacji Pozarządowych, podczas Dni Częstochowy 21 września tego roku.

W trakcie trwającego dwa lata projektu, docelowo pomoc ma uzyskać 600 osób niepełnosprawnych. Wciąż prowadzona jest rekrutacja do projektu. W tym celu należy zgłaszać się do biur regionalnych – kontakt do nich znajduje się na stronie projektu www.krokikupracy.pl. Tam zainteresowani znajdą też szczegółowe programy warsztatów i doradztwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2006 roku i zakończy się w lutym 2008 roku.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa realizowany pod nadzorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wdrażany jest przez Partnerstwo w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (OZON).

INFORMACJE O PARTNERACH:

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania jest jedną z największych firm konsultingowych w Polsce. W ramach prowadzonej od 15 lat działalności spółka świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowego, zarządczego, integracji europejskiej oraz produktów informatycznych. Realizuje projekty społeczne, szkoleniowe i infrastrukturalne. www.dga.pl
Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (OZON)  powstało w lipcu 2002 roku z inicjatywy grupy osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem Stowarzyszenia jest  działanie na rzecz  zmiany nastawienia do poszukiwania pracy i  do aktywnego życia zawodowego osób niepełnosprawnych. www.ozon.org.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, jednostka samorządu terytorialnego, zajmująca się problematyką osób bezrobotnych, realizująca zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, włączająca się w realizację projektów obejmujących tę tematykę. www.pup.poznan.pl


Kontakt do Biura Projektu:
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
Ul. Towarowa 35; 61-896 Poznań
tel.: (061) 859 59 00
faks: (061) 859 59 01
www.krokikupracy.pl
krokikupracy@dga.pl

 

Tą stronę odwiedzono już: 5505 razy
Napisz co sądzisz o artykule?

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy1